همه ی پست های برچسب سری جدید جملات زیبا و کوتاه آندره موروا

سری جدید جملات زیبا و کوتاه آندره موروا

برای اینکه دوست پیدا کنی

باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

جملات آندره موروا

André Maurois

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود

روزی فراموش می شود

جملات آندره موروا

André Maurois

عشق مانند آن بوته ی خاری است

که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود

آن خارها بیشتر در جسم و گوشت

طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

جملات آندره موروا

André Maurois

آنچه را که دیروز انجام شده است

امروز نیز می توان انجام داد

 

ادامه ←