جملات دکتر حسابی

هرچه انسان ، وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است .

…………………………

زندگی ، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید . . .

…………………………

4 اصل پیشرفت : مردانگی ، عدالت ، شرم و عشق است .

…………………………

عشق ، به وجود آورنده اعمال زیباست . . .

…………………………

داشتن هدف ، و رفتن به دنبالش ، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است .

…………………………

یک عمل درست ، بهتر است از هزار نصیحت .

…………………………

با بچه ها ، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند ، و قابل اطمینان شوند .

…………………………

هنر ، با احساسات آدمی بازی می کند . . .

…………………………

تقلید ( از غرب )، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند .

…………………………

عشق زندگی را به شیوش می آورد .
…………………………

راه پیشرفت ، ارزش نهادن به علم و تحقیق ، احترام به معلمین ، اساتید ، دانش آموزان و دانشجویان است .

…………………………

فعال باشیم ، ولی ملایم ، عادل باشیم ، ولی با گذشت .

…………………………

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند ، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد .

…………………………

زندگی ، یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !