پیامک کوچه بازاری و پشت خاوری

وای اگر از پس امروز بود فردایی
هر که را هیچ به کف نیست

به دل آهی هستعاشق بی انتظار مادربه حرمت اشک مادر توبه کردم

بوق نزن شاگردم خوابه
بی تو هرگز ، با تو عمراً
رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

نه من عاشق خاموشم

نه تو آن معشوق پنهان
معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش

پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست

از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !