پیامک های فلسفی

برای کشتیهای بی حرکت موجها تصمیم می گیرند . . .

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . .

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند
کمتر کسی باور می کند
ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند
همه باورشان می شود

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ . . .

تـنهــا چیزی که خرجـــی ندارد
جـــــــاری شدن در ذهـــــــن دیــــگران است
پس آنگونه جاری شــوید که
خنـــــــده بر لبانشــــان نـــــــقش بـــــــبندد
نه نـــــــفرت در دلشـــــــان!

مردی که لبخند به صورت ندارد نباید
.دکان باز کند. ضرب المثل چینی

روزها بر نمی گردند حتی اگر ساعتها را عقب بکشی, پس حسرت گذشته را نخور و حال را دریاب….

تاریخ تولدت مهم نیست،
تاریخ “تبلورت” مهمه…!
اهل کجا بودنت مهم نیست ،”اهل و بجا” بودنت مهمه…!
منطقه زندگیت مهم نیست،”منطق زندگیت” مهمه…!
و گذشته زندگیت مهم نیست ، امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی..!

نمیتوان برگشت و آغاز خوبی داشت ولی میتوان آغاز کرد و پایان خوبی ساخت

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از
. نگه داشتنش آسان تر است.

گــاهــی زنـــدگــی شــادی کــردن نیــست
شـــاد کـــردن اسـت

زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده میمونه .
بخوری ، تموم میشه . . .
نخوری ، حروم میشه !
پس از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه !

اگر مسیر زیباست، ابتدا یقین پیدا کن که به کجا می رود؛
اما اگر مقصد زیباست، به مسیر توجهی نکن، به راهت ادامه بده

قله ای که یک بارفتح شود…
تفریحگاه عمومی خواهد شد!!

دوست واقعی کسی است… که در کنارش جرات داشته باشی خودت باشی . . .

من نمیدانم که کلید موفقیت چیست ، اما کلید شکست این است که سعی کنی همه را راضی کنی
( بیل کازبی )

فقر از ترس قوی تر است! زیرا انسان به خاطر فرار از فقر به کارهایی دست میزند که از آنها ترس دارد
( طاعون – آلبر کامو )

هیچ گاه
حقیقت را به کسانى که لیاقتش را ندارند نگویید ….!
( مارک تواین )

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند.
( امرسون )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !