پیامک شعر های عاشقانه

سر به زیر پَر از آن دارم که دیگر این زمان

با من آن مرغ غزل خوانی که می نالید نیست

فرخی یزدیاس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehشراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش

که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش


•اس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate love
گرچه می گفت که زارت بکُشم ، می دیدم

که نهانش نظری با من دل سوخته بود

قیصرامین پوراس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqaneh

اس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehسرای توبه ، که دی کرده بودمش تعمیر

به یک کرشمه ساقیش ببین خراب امشب

نورعلیشاهاس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehروز مرگ و شام هجران را ز هم فرقی که بود

این به آسانی سرآمد ، آن به دشواری گذشت

دولت شاهاس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehروشن بگویمت که فزون بر نیاز خویش

اهل زمانه بر تو عنایت نمی کنند

معینی کرمانشاهیاس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehمن از روییدن خاشاک بر دیوار دانستم

که نا کس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها


•اس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehاز زندگانی ام گِله دارد جوانی ام

شرمنده جوانی از این زندگانی ام

دارم هوای صحبت یاران رفته را

یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام

شهریاراس ام اس شعر های عاشقانه
sms sherhate asheqanehویران شود این شهر که میخانه ندارد

در حسرت یک نعره مستانه بمردیم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !