معانی جدید چند کلمه ( طنز )

معانی جدید چند کلمه ( طنز )

سطل آشغال :
وسیله ای ا ست موجود در خیابان ها جهت ریختن زباله در اطراف آنها !

مدرک تحصیلی :
کاغذی مستطیل شکل ، در ابعاد مختلف که بسته به مقطع ، قیمتش فرق می کند !

حراج :
اصطلاحی است که در آن به قیمت اصلی کالا درصدی اضافه کرده و با ماژیک قرمزروی آن خط زده و قیمت اصلی کالا را در زیرش درج می کنند . . . !

رئیس :
فردی که وقتی شما دیر به سر کار می روید خیلی زود می آید و زمانی که شما زود به اداره می روید یا دیر می آید و یا مرخصی است . . . !

بزرگراه :
نوعی پیست رالی به همراه یادگیری به روز ترین فحش های 2014 !

شب امتحان :
شب التماس به درگاه خداوند !
شب توبه !
البته مجموعه برگه های کمک آموزشی ( تقلب ) هم بد نیست .

تحقیق :
Copy & Paste کردن مقالات اینترنتی !
بیرون هم که پروژه می فروشن  . . . ۲۰ تا ۳۰ هزار تومن هلو !

گارانتی :
یک اسم صرفا زیبا و خوش تلفظ که تنها کابرد آن در هنگام خرید است !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !