متن کوتاه عاشقانه عشق شیرین

فرهادوار پای عشقمان خواهم ایستاد شیرینم . این بارآخر قصه ازبیستون بوی درد هجران نخواهد آمد . دست تمام خسروان را از قصه کوتاه خواهم کرد .
باش تا دنیارابه تماشای عشقمان بنشانم
باش تا کودتا کنیم و داستان را از آغاز تا پایانش تحریف کنیم
باش تا معنای عشق در فرهنگ لغت ها بشود من و تو
و باش تا و صلمان یادگاری شود سخت تر از بیستون که هزاران سال سیلاب هیچ روزگاری نتواند ردش رابشوید .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !