فن پاسخ دادن

– مردی به طور مسخره به مرد ضعیف الجسمی گفت : تو را از دور دیدم فک کردم زن هستی .
آن مرد جواب داد : منم تو را از دور دیدم فکر کردم مرد هستی !

– چرچیل وزیر چاق بریتانیا به برناردشو که وزیر لاغری بود گفت : هرکس تو را ببیند فکر می کند بریتانیا را فقر غذایی فرا گرفته است !
برناردشو جواب داد  : و هرکس تو را ببیند علت این فقر را می فهمد !

– ملا نصرالدین وارد روستایی شد و یکی از اهالی به او گفت : ملا من تو را از طریق الاغت میشناسم !
ملا جواب داد : اشکالی ندارد چون الاغها یکدیگر را خوب می شناسند !

– مردی به زنی گفت : تو چقدر زیبا هستی !
زن گفت : کاش تو هم زیبا می بودی تا همین حرف را به تو می گفتم !
مرد گفت : اشکالی ندارد تو هم مثل من دروغ بگو !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !