سری جدید جملات زیبا و کوتاه آندره موروا

برای اینکه دوست پیدا کنی

باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

جملات آندره موروا

André Maurois

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود

روزی فراموش می شود

جملات آندره موروا

André Maurois

عشق مانند آن بوته ی خاری است

که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود

آن خارها بیشتر در جسم و گوشت

طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

جملات آندره موروا

André Maurois

آنچه را که دیروز انجام شده است

امروز نیز می توان انجام داد

 

جملات آندره موروا

André Maurois

هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد

و در آن جای امن

هر گلوله ی سنگین و گران

و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد

جملات آندره موروا

André Maurois

اگر همه ی مردم می دانستند

که همه ی مردم از همه ی مردم

چه چیزها که نمی گویند

هیچ کس به هیچ کس سخنی نمی گفت

جملات آندره موروا

André Maurois

راز اینکه انسان را دوست بدارند

این است که او دوست بدارد

جملات آندره موروا

André Maurois

یک روح آرامش جو

که آرامش و مسالمت را در سراسر وجود خود احساس می کند

چه ترسی ممکن است به خود راه دهد؟

جملات آندره موروا

André Maurois

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است

که شخصی که می خواهد محبوب باشد

باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

جملات آندره موروا

André Maurois

حسود را آزار مده

که خود در آتشی بی پایان می سوزد

جملات آندره موروا

André Maurois

بشر به امید زنده است

و امید همان آرزو است

جملات آندره موروا

André Maurois

کار ،

از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است

جملات آندره موروا

André Maurois

نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر

داشتن اراده است

جملات آندره موروا

André Maurois

خونسردی

بزرگترین صفت برای کسی است

که امر فرماندهی را بر عهده گرفته است

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !