دلنوشته(3)

من از طــــــرح نگاه تـــــو امید مبهمی دارم

نگاهتــــــ را نگیــر از من که با آن عالمـــــی دارم

عزیز ِ دلم

هنوز وقتـے آسمان ِ دلمـــ ابریست

لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت را روے ِ مو هایمــ حس مـےكنمـــ

تو هنوز با تمام ِ نبودنت

تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایـے …

مصرعی از قلب من

با مصرعی از قلب تو

شاه بیتی می شود در دفتر و دیوان عشق

دیــــگر برایم مهم نیستــــ …

برایـــم مهم نیست دیگران

چه میگویند !

زیرا

من فقط خودم هستم …

خودم ، که عاشق تو هستم

شكـــــــــــــــ نكـــن…

آدمهـــــــــــــا زمـــانی از همــــــــــــ دور می شــوند

كــه بــه كــــــــــــــــس ديگـــــــــــــری نزديكـــــــــــــــــ می شــوند

چــــقدر سخــــته دلـــتـــــ بخـــــواد

ســـرتــــ رو بــاز بــه دیـــواری تکــــیه بــدی

کـــه یـــه بـــار زیــر آوار نامـــــردیـــــش

همـــــه وجـــودتـــــــ لـــه شـــــده

ايــــن روزهــــا خيلـــــــــی چـــــيزهـــــــا دستــــــ مــــن نيسـتـــــــــــ

مثــــــــلا دستــــــــــــــهــايتـــــــــ

دلــم ميخــواهــد بخــوابم

راحــتـ و آســوده

مثــل مــاهـی حــوضمــانــــ

كــه چنـد روزی اســتــ

روی آبـــــ خـوابيــده

چــه سختــــ استـــــ

بــرای آمـدنــــــ كســی دعــا كنــی

كـه بـه فــكر آمــدنـــــــ نيسـتــــــ

ديــر بـاريــدی بــارانــــــ

ديــر………

مـــــدتهــاستــــــ در حجــم نبــودنـــــ كـــــــسـی

خشــــــكيده ام

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !