دلنوشته 4

صــــبر كــن…!!!

بـــرگــرد…!!؟

چــمدان هــايـمـان اشتــــباهـ شــد…!!؟

دلــــم را بهـ جـــای خـــاطــراتـتـــــ بـــردی….!!؟

گـــــــاهــی لـال مـی شـود آدمـ

حـرفـ دارد امــــــــا

كـــلمه نــــدارد

روحـــــــــــم بــاكـره بـود!!

ايــن غــم هـا و نگـــرانـي هـا

فــرزنـد نـامـــشروع

خـوابــيدن بــا خــــيال تـــوســـتـ

مترســــــــــك

اينـــــقدر دســـــــت هــــــايت را بــاز نكــــن

كـــــــسي تو را در آغـــوش نميـــــــــگيرد

ايــــــــستادگــــــي

تـــــــــنهايـــي مــــي آورد…!!!؟

امشب خسته تر از هميشه ام

كاش مي شد گوشه اي نوشت

خدايا..

امشب خيلي خسته ام…

فردا بيدارم نكن

باران كه مي بارد

تمام كوچه هاي شهر

پر است از فرياد من كه مي گويم:

من تنها نيستم

تنها…..منتظرم

بعضی وقتا دوست دارم

وقتی گریم میگیره

خدابیاد اشکامو پاک کنه ٬

بگه آدما اذیتت میکنن….؟

بیا بریم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !