جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره واسه بالا پایین کردن شیشه ماشین کلاج میگرفته!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره کلاج گرفته زده آهنگ بعدی!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره برای اینکه برف پاک کن تندتر کار کنه گاز میداده!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره داشته رانندگی میکرده

یادش رفته دنده چنده، زده کنار دوباره از یک شروع کرده!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر
sms khandedar

مورد داشتیم

دختره سر کلاس کلیپس نزده، براش غیبت رد کردن!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره از نیروی هوایی ارتش زنگ زدن خونشون گفتن

دخترتون تو رادار ماست، بگین کلیپسشو برداره!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره تو بازی gta ماشین زیر پاش خاموش شده!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره عکسشو طی یه عملیات، 24 ساعت بی وقفه فتوشاپ کرده

بعد تهش نوشته : همین الا یهویی!


جوک های خنده دار مورد داشتیم ضد دختر

مورد داشتیم

دختره ساعت 9 صبح میرسه دم در اداره

بعد از 49 حرکت موفق میشه ماشینو پارک کنه…

نگاه میکنه میبینه ساعت 2 ظهره ، مدیر از دم پنجره داد میزنه:

خانوم براتون مرخصی رد کردم برگرد خونه!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !