جوک متفرقه

کلاه قرمزی مصداق بارز اقتصاد مقاومتیه .لامصب نزدیکه بیست ساله همین یه دست لباس تنشه
والا بخدا!!

……………………………………

سلام من یه دختر 19 ساله ام که از شانس بدم با هر پسری که دوست میشم میره زن میگیره 😐
لامصب هر پسری که با من دوست میشه بختش باز میشهo_O
.
.
.
.
پسرا کسی نیست قصد ازدواج داشته باشه؟ 🙁

……………………………………

به من میگن گل پری /دل نمیدم سرسری/با لباسای زر زری/دل میبرم از هر کسی/من اینطوریم و هیچ کسی / نمیرسه به من از وری/دخترمو ناز پری / اسم منه گل پری / اسمت چیه گل پری :دی
یادش بخیر چقد ملت با این آهنگ قر میدادن ^ـ^
فردا پس فردا من به بچم بگم آهنگ سنتی بزار واسم میخاد از اینا بزاره عایا ؟ : |

 

……………………………………

ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻗﺼﺪﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩی . ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻮﻧﺚ ﻓﯽ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﮐﺎﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺍﻫﻤﯿﺪﻧﺪﯼ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻮﯾﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪﯼ..لیکن ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺫﮐﻮﺭ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍ ! ﻣﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﺭﺱ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ..ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی آتیه ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻧﻤﺎ, ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺭﺧﺼﺖ ﺩﺭﺱﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ… ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﮐﻠﻔﺖ ﮐﻼﺱ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪﯼ …ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺛﻨﺎ حکیمی ﭼﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﺏ ” ﺭﺳﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻨﮑﮏ ﻓﺮﻭﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﮊ ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﻭ مانتویکوتاه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪﯼ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺯﮎ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﯼ ﮐﻪ : ﺍُﺍُﺍُﺳﺴﺴﺲ ﺗﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺩﺩﺩﺩ !!!! kiki emoticonﺍﺯﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺷﯿﻮﺍ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺩﻝ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﺮﻡ ﮔﺸﺘﻨﺪﯼ ﻭﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ۳ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﮐﺮﺩﯼ…ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺍﯾﺖحکیم ﻣﺮﯾﺪاﻥ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﺪﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻌﺮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍُﺳﺴﺘﺎﺍﺍﺍﺍﺩ ﺍُﺳﺴﺘﺎﺍﺍﺍﺍﺩ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪﯼ!!!!

……………………………………

از این به بعد اینگونه رفتار کن
.
هر کی با نا مهربان بود با او مهربان باش
هر کی بی وفا بود تو با وفا باش
هر کی تو را ناراحت کرد تو او را شاد کن
هر کی بد بختی تو را میخواهد تو خوش بختی او را بخواه
.
.
.
.
.
.
.
هیچی دیگه اینقدر اسکل وار ادامه بده تا منهدم شی

……………………………………

آدم تو زندگیش همه چیزو راحت از دست میده

جز وزنشو

لامصب……….

……………………………………

زندگی به من آموخت به کسی که از خودم ضعیف تر است رحم کنم
و به کسی که از من قوی تر است فحش بدم و فرار کنم
قویه خووووو میزنه پر پرم میکنه

……………………………………

بازرس برای سرکشی میره آسايشگاه ﺭﻭﺍﻧﯽ:
ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻪ:
فهیمه… فهیمه … فهیمه …
بارزس ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺍﯾﻦ یارو ﭼﺸﻪ؟
ﻣﯿﮕﻦ : ﯾﻪ ﺩﺧتری ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ فهیمه ﮐﻪﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺩﻥ , ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
بازرس ميره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻪﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ بستنش، نعره ﻣﯿﺰﻧﻪ:
فهیمه… فهیمه … فهیمه …
بازرس ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽﺩﯾﮕﻪ ﭼﺸﻪ ؟
ﻣﯿﮕﻦ : فهیمه رو ﺩﺍﺩﻥ به این!!

پیشاپیش روز مرد مبارک(teeth)(teeth)(teeth)

 

……………………………………
چن سال پیش ک دانش آموز بودیم معلم دین و زندگی برا نوبت دوم گفت
خودتون سوال طرح کنید… خلاصه یکی از سوالایی ک طرح کردم

کدام مورد از عوامل تقویت کننده عزم است؟
1گچ # 2سیمان # 3 ایمان # 4 %33.3 #

نمیدونم معلم دین و زندگی از دانش آموز رشته ریاضی چ انتظاری داشت؟
آیا شما میدونید؟؟؟

……………………………………

معلم يك اسكناس پيدا میکنه.
از بچه ها میپرسه: مال كيه؟
شاگرد سبزواري: مال موس.داييم بدیيه…!
معلم:یكی ترجمه كنه!
شاگرد نیشابوري میگه: آقا مگه مال خادشه، دییش دایش!
معلم میگه: ای بابا، یعنی چی؟
شاگرد تربتی میگه: آقا، ور خووی نرن، ور مگه از او یه، برار ننش بزش دایه!
شاگرد مشهدی میگه: همه تا برن گوم رن، خده او لهجه هاتان! او یرگه خونوک مگه از دائیش استونده!
سلامتی همه ی خراسانیای دوست داشتنی و با صفا

……………………………………

منم ميتونم بشينم يه كتاب ادبي بنويسم روش بيست سال كار كنم بعد اسمم بياد تو كتاباي درسي بچه ها مجبور شن زندگي ناممو حفظ كنن…..
ولي عمم گناه داره! ميفهمي؟! گناه داره…
……………………………………

مینویسم دوستت دارم .

اندازه دونه های بارونی که رو چــــــــــــــ☂ــــــــــــــــترم ریخت.

نه بابا میخوای چترمو وردارم خیس شم.من انقد بدم میاد زیر بارون خیس شم.

……………………………………

ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻥ
ﻣﻴﮕﻪ ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺩﺭﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺶ ﺑﺸﻪ
ﺍﻟﻬﯽ ﺧﺮﺝ ﺳﺪﺭ ﻭ ﮐﺎﻓﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﺵ ﺑﺸﻪ
ﺍﻟﻬﻲ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻡ ﻓﻠﺞ ﺑﺸﻪ
.
.
.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ

……………………………………

از من میشنوید هیچ وقت به مشکلات لبخند نزنید ….اینا شعور ندارن که…فکر میکنن باهاشون حال میکنید بیشتر اویزونتون میشن

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !