جوک جمله سازی

معلم:باشیشه جمله بساز.
شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!!!

 

به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز
میگه : خر پیش ما هیچه!!!

 

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

 

معنی سیم کارت MTN
M:مملکت
T:تیلیفون
N:ندیده
یکجابخانید لطفا

 

به یارو میگن باصداقت جمله بساز میگه صدا قطع و وصل میشه

 

به طرف میگن با قابلمه جمله بساز،میگه با قابلمه که جمله نمیسازند،غذا میپزند!

 

به یارو میگن با خرچنگ جمله به ساز میگه کره خر چنگ نزن

 

به طرف میگن با جیگر جمله بساز،میگه :بووووووووووق
میگن:په چته؟!
میگه مگه نشنیدی جیگر ممنوع التصویر شده ! !

 

به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد.
میگن : کو پولش ؟
میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه !

 

به طرف میگن با (شمشیر)جمله بساز.
میگه: فداتشم شیرو خوردی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

به یکی می گن با فرشاد جمله بساز می گه : روح غضنفر شاد

 

به دختره میگن شوهرچندتا حرف داره؟ میگه اگه پیدابشه که دیگه حرف نداره!!!

 

به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز.
میگه:روح غضنفر شاد

 

معلم: رضاجان با “تکراری” یه جمله بساز.
رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!

 

به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟ میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم!!!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !