اس ام اس پروردگار ، اس ام اس خدا

اگر نتوانی روی زمین بهشت را پیدا کنی ، در آسمانها نیز نمی توانی آن را بیابی . . .
خانه خدا همین نزدیکی است و تنها اثاث آن مهربانی است !

************

خدایا شرمسارم که بر در و دیوار شهرم همه جا نام توست ، اما دریغ از اینکه در رفتار ها و کردارها نتوانم تو را بیابم

************

هرگاه به بن بست رسیدم مطمئن بودم که پشت دیوار ، خدا منتظر من است . . .

************

خوشبختی در همین است . . .
همین که وجود گرم و زنده خدا را در زندگی احساس کنی ، خوشبخت ترین انسان روی زمینی . . .

************

عشق همان خداست چون شریکی ندارد . . .

************

خداوندا . . .
تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام !

************

ﺗﺎ ﻧﺸﻮی ﻣﺴﺖ ﺧﺪا
.
.
.
ﻏﻢ ﻧﺸﻮﺩ اﺯ ﺗﻮ ﺟﺪا . . .

************

تو را با آن همه عظمت چگونه اندازه کنم در دلی این چنین کوچک ؟
پس هی این دل را تنگ نکن که همه اندازه ها به هم می ریزد . . .

************

حیف که یادمان می رود بسیاری از آنچه امروز داریم همان دعاهایی بود که فکر می کردیم خدا آنها را نمی شنود

************

گفتم خدا از همه دلگیرم ، گفت حتی از من ؟
گفتم خدایا دلم را ربودند ، گفت پیش از من ؟
گفتم خدایا چقدر دوری ، گفت تو یا من ؟
گفتم خدایا تنهاترینم ، گفت پس من؟
گفتم خدایا کمک خواستم ، گفت از غیر من ؟
گفتم خدایا دوستت دارم ، گفت بیش از من ؟
گفتم خدایا اینقدر نگو من . . .
گفت: من توأم تو من . .

************

خدایا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک جالب اینجاست که تو به این بزرگی هیچ وقت من رو به این کوچیکی فراموش نمیکنی ولی من به کوچیکی توبه این بزرگی رو گاهی فراموش میکنم . . .

************

بیا پایین کارت دارم
.
.
.
بگو خدایا شکر . همین . . .

************

خدایا . . .
با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و نا ممکن ها ممکن . . .

************

خدایا
چنانم کن که خود دانی و خواهی ، نه چنان که خلق خواهند و دانند . . .

************

یکی از فرقهای انسان با خدا این است :
که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .

************

خدایا حتی خاطرت هم در خاطرم خاطره انگیز ترین خاطره هاست . . . !

************

انرژی مثبت نه با دارو به دست می آید نه ورزش و نه غذای سالم . . .
بزرگترین انرژی مثبت برای من فقط و فقط با ” خدا “و یاد ” خدا “ست !

************

ﺑﺮﺍﯾت ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻫﺮ ، ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ . . .

************

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک
سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم
به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !