اس ام اس های پند آموز

روابط خوب مانند عقربه های ساعت هستند !
آنها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات میکنند ، اما همیشه باهم هستند . . .

***********

شکست بخشی از زندگیست !
اگر شکست نخورید ، نمی آموزید و اگر نیاموزید ، هرگز تغییر نخواهید کرد . . .

***********

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند . . .

***********

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی ، که از تو سیر شوند . . .

***********

هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند از دوستان نادان خود میبیند . . .

***********

اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی ٬ نا امیدش نکن
اگر شنونده خوبی هستی ٬ راز دار خوبی هم باش
اگر نمیتوانی زخمی را مرحم بکشی ٬ نمک هم نباش
اگر خواستی کسی را سیر کنی ماهی بهش نده ٬ ماهیگیری یادش بده . . . .

***********

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند ، به همان آسانی هم قفل می کنند . . . !

***********

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

***********

آدمهای بزرگ ، کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند ، کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !