اس ام اس های عاشقانه و غمگین جدید


آرش نیستم که کمان به دست گیرم

اما
لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنم از بین خاطراتم !
.
.

دیــگـَر تــَلـاشــ نـَڪטּ !

آســودهـ پــاے غـُرورَتــ را

از روے خـِـرخـِـرهـ ےِ احســاسَمـ بـَـردار

!فـِڪر مےڪنَمـ دیگــَر تـَمامــ ڪَردِهـ استــ

.

.
به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند

دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم
.
.

قانون عشق تو عین صندلی بازی میمونه

تا بلند شدم …. یکی جامو گرفت …!

.

.
جدایی مان

هیچ یک از تشریفات آشنایی مان را نداشت

فقط تو رفتی

ومن سعی کردم سنگ دل بمانم!
.

.

فاصله

خط عابر پیاده ندارد

دست مرا بگیر و از آن رد کن

قرار دیدار ما هر نیمه شب

خیال ات که نمی گذارد بخوابم

.

.

بگذار طلوع کند آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد
من روزم را با خاطره ی “تو” آغاز کنم
.

.

چه قدر خوب میشد اگر
یك بار
فقط یك بار
آسمان به زمین بیاید
تا وقتی
اشك میریزم
نگویند:

مگر آسمان به زمین آمده ؟؟؟؟

.

.

شهر
پر است از خاطره های با تو بودن
باران که مے بارد

همه چیز
تازه مے شود

و من به زخم کهنهء نیمکتے فکر مےکنم
که بر تنش حک شده بود:
“آمدم… نبودی”

.

.

چـــِه ســاده وَ کــودکـــانهـ مَرا وابستـــِه تو کردَنـــد
اَمــــان اَز دَســــتِ ایــــن شایـــدهــا
کِه با هـــر بَـــرخورد تـــو
بَـــرایِ مَـــــن کوهی اَز جُمــــلِــه هایـــ عاشـــقانـــِه میســـازَنـــد
حَتــــّی موقِــــع رَفــــتنَــــت هَـــــم
یِـــکی اَز آنــــــها خیـــــز بَــــرداشـــــــت
وَ فَریـــــاد زَد:
شــــــایــــَـــد بــــــــَــــــرگـــَـــ ــــردَد..

.

.

قانون بقای خاطره :
انسان نمیتواند از خاطره فرار کند بلکه از خاطره ای به خاطره ی دیگر غرق میشود

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !