اس ام اس فلسفی

اینروزها همه آدمها درد دارند؛ درد پول, درد عشق, درد تنهائی …
اینروزها چقدر یادمان می رود زندگی بکنیم ..

 

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند ،
راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی …

 

بزرگترین تراژدی انسان آن است که وقتی هنوز زنده است ، چیزی در درونش بمیرد ( آلبرت شوایتزر )

 

دشمنان ما تنها وقتي مي توانند بر ما پيروز شوند كه خود ما دشمن همديگر شويم
ستار خان

 

آدما گاهی باید روی تعدادی از کلمات تمرکز کنند تا در مورد آنها بیندیشند ؛بلکه بتوانند از این طریق به انسانیت بیشتر نزدیک شوند
وجدان &شخصیت &احترام &معبود &پدر &مادر& فرزند…

 

کوه نیست که آن را فتح میکنیم، ما با صعود خود از کوه به فتح خود نایل میشویم.

 

ممکن است به من بگویید از کدام طرف بروم؟
گربه گفت: بستگی به این دارد که کجا میخواهی بروی.
آلیس گفت: آن قدرها مهم نیست که کجا می خواهیم برویم.
گربه گفت: با این حساب ممهم نیست از کدام طرف بروی.
از : آلیس در سرزمین عجایب

 

دريک رابطه دونفره وقتى دونفرهيچ مشکلى باهم ندارند،حتماً يکى ازآنها تمام حرفهاى دلش رانميگويد!!
ويليام شکسپير

 

اگر انسانی بیش از دیگران بداند، تنها میشود.

 

وقتی جهان از ریشه ی جهنم و آدم از عدم و سعی از ریشه های یأس می آید، وقتی که یک تفاوت ساده در حرف کفتار را به کفتر تبدیل می کند باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست نان را از هر طرف بخوانی نان است !

 

ابلیس انسان را سجده نکرد شیطان شد
انسان اگر خدارا سجده نکند چه خواهد شد؟

 

گاهی لشکر گوسفندان با هدایت یک شیر، لشکر شیران با هدایت یک گوسفند را شکست می دهند.

 

بودن باكسی ك دوستش نداري ونبودن باكسی ك دوستش داري همه اش رنج است،پس اگرهمچون خودنیافتی مثل خداتنهاباش…

 

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن…!ادم ها جنبه ندارن
زست خدایی برایت میگیرند

 

کسی که تمام دغدغه اش ست کردن رنگ رژلبش با لباس زیرش است,توان درد دل یک مرد را ندارد.حرف مرد را یا مرد میفهمد یا دود سیگار

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !