اس ام اس فلسفی

قدم تازه ای برداشتن…

این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

چرخهای سنگین و زنگ زدۀ زندگی

با دستهای نامرئی امید می چرخد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است

و بینوایی حقیقی خودخواهی

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پربهاست.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

طلوع و غروب عشق

خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تجربه اسمی است

که افراد به اشتباهاتشان میدهند

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

همه دوست دارند که به بهشت بروند

ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

مثل ساحل آرام باش

تا دیگران مثل دریا بی قرارت باشند.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

میان‎ آدمها‎ چیزی‎ نیست‎

جز‎ دیوارهایی‎ که‎ خود‎ آنهاساخته‎ اند‎.

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود

در دیگری باز میشود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم

که درهای باز را نمیبینیم

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند

صداقت است

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی

قانونمند زندگی کن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !