اس ام اس فلسفی

بحرانهای بزرگ مردان بزرگ را به وجود می آورد.

کندی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

معاشرت بر دانایی می افزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است

گیبون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عشق باید شادی بخش باشد نه رنج آور

ناپلئون

 

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

همه عشق بورز

به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن

شکسپیر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم

دانته

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است

سقراط

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بهترین سیاست صداقت است

سروانتس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

امید جزیی از خوشبختی است

ژوبر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است

لائو تزو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه اوست

اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه توست

دالایی لاما

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید

گوته

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تمام موفقیت های عظیم بر پایه شکست بنا شده اند

اسکاول شین

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هیجانات همیشه شادی برانگیز هستند

اما هیچ شادی نیست که بدون هیجان باشد

آلان چارمر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار

گاندی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خداوند راه ها و چاه هایی دارد که تو را حیران خواهد کرد

اسکاول شین

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !