اس ام اس عاشقانه

دوست داشتَنت معادله ای ست که نفس هایم را اثبات می کند . . .

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد
چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد

بعد از گرفتن دست هایت ، تمام دنیا را لمس خواهم کرد تا عشق به همه سرایت کند . . .

اگر احساس به خاموشی مطلق برسد / باز هم عاطفه ای هست میان من و تو

زندگی شبیه شعریست !
قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .


دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه . . .

سفری به دور دنیاست ، وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

وجودت کافی است برای هزار سال دلگرمی . . .

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را
حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را

مرا حبس کن در آغوشت من ؛
برای حصارِ بازوان تو ، مجرم ترین زندانی ام . . .

آسمانم انتهایش قلب توست / مهربان این آسمان از آن توست
آسمانم هدیه ای از سوی من / تا بدانی قلب من هم یاد توست

تو آن ستاره ی منی که گر شبی ز کلبه ام گذر کنی از شوق روی ماه تو صدای خنده ی دلم به عالمی سفر کند . . .

گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما / سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم
دل من عاطفه را می فهمد / با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .

این روزها هیچ چیز سر جایش نیست !
جز تو که بدجور جا گرفتی کنچ دلم !

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو
عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام

مرا دوست بدار !
اندک اما طولانی !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !