اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

امروز باورم شد که…

تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را!

از من که گذشت… اما…

هرجا که هستی “خسته نباشی”!
::
::

نـه از سـرم می‌افتــی نـه از چــشمم ..
كجــای دلـم نشستـه‌ای ….
كـه جايـت اينـقدر امـن اسـت ؟

::
::

روزگار ِ بی حوصلگی هاست !

بگویی مُراقــبم باش

میگذارندت زمین و می روند !!

قـرص بمــان رفـیق ..

قــرص بمـــان …

::
::

بـِه زِِنــدِگـے ِ پـَس اَز مَـرگ ،

اعتــقاد دارَم

اَز روزے کـِه رَفــتـِه اے

هـَـر روز ،

مـے میــرَم وَ زِِنــدِه مــے شَـوَم

بـه مـن يـــــاد بـده..

انـســان مدرني بـاشـم…

و هـر بـار که دلتـنـگـت مي شـوم..

بـه جـاي بـغـض و اشـک..

تـنـهـا بـه ايـن جـمـلـه اکـتـفــا کنـم که..

هـواي بـد ِ اين روزهـــ ــــا..

آدم را افـسـرده مي کنـد …!!!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !