اس ام اس عاشقانه و غریبانه

چقدر غریب

هیچکس انگار هوای هیچکس را نمیکند

یخ کرده زمین از بی هوایی
گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را

لطفا نگوید کسی

دوستم داشته باش

این یک قلم جنس را نداریم

تمام شد

من تعطیلم

زندگیم شده سریال

امروز خودشو می بینم فردا تکرارشو
خدایا مرا چه طعمی آفریدی

که همه از من زود سیر می شوند
تمام آرزوی امشب من

ندیدن فرداست

این روزها پارو را رها کرده ام

و دراز شده ام کف قایقی معلق که

به هیچ کجا نمی رود

لحظاتی هست که

هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند

و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داریحس رنگ زرد چراغ راهنمایی رانندگی رو دارم که

هیچکی بهش تـــــوجـــــه نمی کنه
حس پرنده ای رو دارم که

از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم

منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق

هر روز به گذشته سفر می کنم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !