اس ام اس عاشقانه جدید

گمم نکن !

قول میدهم در گوشه ای از حافظه ات

ساکت بنشینم…

::
::

جمع شده است، حرفهایم
در انتهایی ترین بغض مانده در تکرار روزهای بی تو بودن
و هرچه صبر میکنم
نه میشکند
نه تو می آیی!

::
::

هنوز دلخوشم به “خدا نگهدارت”
اگر نمی خواستی برگردی اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد !!

::
::

اینجــآ ایستاده اَمـ

بـِ امید اینکــِ از این راه بیایے

وَ ـمَن چشمـ روشنے بگیرمـ !

امـــآ

از یاد برده اَمـ که تـــو همیشه خودتــ را

بــِ آن راه مے زنے

::
::

بــرایِ خــودم . . .مـَـردی شـُـده ام بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم ایــن روزهــا در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . . . مـُـواظــبــم بــاش . . . قــَـلــبـَـم . . . هـَـنــوز . . . زنــانــه مــی تــپــد . . . !!

 

::
::

دوست دآشتن رآ بآ تمآم وجود یآدش دآدم…

ولی او رفتـــــــ ــ..

و امتحآنش رآ بهــ دیگری پس دآد..

شمآ هم دآشتید از این شآگردها؟!!!!..

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !