اس ام اس زیبا

به جان چشمانت این بار آنچنان رفتنی ام

که کاسه های آب را هم قسم دهی

نه آن روزها باز می گردد ، نه من …

اس ام اس زیبا

sms ziba

تمام فنجان های قهوه دروغ گفتند

تو دیگر بر نمی گردی …

اس ام اس زیبا

sms ziba

جنگل فقط دیدنی نیست

فقط سوختنی نیست

خوردنی هم هست

من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام

اس ام اس زیبا

sms ziba

آرام برگونه هایم می لغزد تاوان بی فکری های دیروز

کاش بیهوده نمی تاختم …اس ام اس زیبا

sms ziba

ای کاش شعورم مدرک داشت

تا بلکه بعضیا به هوای مدرکشم که شده یادش بگیرند

اس ام اس زیبا

sms ziba

به بعضیا باس گفت

تو مث ساختمون فقط نما داری

اس ام اس زیبا

sms ziba

دوست ندارم کسی رو از دست بدم

ولی اگه کسی بخواد منو از دست بده

با کمال میل کمکش می کنم
 …

اس ام اس زیبا

sms ziba

عشق آدامس نیست که بوى دهنت رو عوض کنه

عشق همون سیر و پیازه که موقع خوردنش میگى گور باباى بقیه …

اس ام اس زیبا

sms ziba

سگ مظهر وفاداریست

اما همیشه میگن مثل سگ پشیمونم

گویا همیشه آخر وفادارى پشیمانیست

اس ام اس زیبا

sms ziba

تو صادقانه دروغ بگو

من عاشقانه کارى خواهم کرد ماه پشت ابر بماند

اس ام اس زیبا

sms ziba

دوست من مرد بودن به گریه نکردن نیست

به گریه ننداختنه …

اس ام اس زیبا

sms ziba

بسلامتى خودت که واسه رفتنش گریه کردى

اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد خندید …

اس ام اس زیبا

sms ziba

واسه با تو بودن زندگیمو باختم

یه کلبه اى از عشق واسه تو ساختم

عاشق تو بودم  ،عاشق تو هستم

درهاى دلم رو روى همه بستم

اس ام اس زیبا

sms ziba

غریبی درد بی درمون دنیاس …

اس ام اس حسرت

اس ام اس زیبا

sms ziba

آرام آرام خـواهـیـد مــرد!

اگــر سـفـر نـکـنـیـد

اگــر کــتـــاب نــخــوانــیــد

اگــر بـه صـدای زنـدگـی گـوش نـدهـیـد

اگــر آنـچـه انـجـام مـی دهـیـد ارزیـابـی نـکـنـیـد …

اس ام اس زیبا

sms ziba

بال های مرا چید

چرا که نمی دانست قفس را چگونه باید ساخت …

اس ام اس زیبا

sms ziba

بعضی از مردها

آنقدر مرد هستند

که یک زنمی تواند باخیال راحت زن باشد

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !