اس ام اس زیبا

سلام و درود خدا بر کسانی که به خاطر پاکیشون دوستی آغاز میشود

بخاطر صداقتشان دوستی ادامه میابد

و بخاطر نجابتشان دوستی پایان ندارد!

بعضی اوقات مردم نمی خواهند به حقیقت گوش بدهند

زیرا نمی خواهند تصوراتشان از بین برود

دنیا دار مکافات است:

وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها رو میخورد

و وقتی میمیرد مورچه ها او را میخورند!

به بعضیام باید گفت:

به ارواح جدم ، نیستی در حدم!

به خاطر داشته باش

دست نیافتن به آنچه می جویی گاه اقبالی بزرگ است

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن

ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

به بعضیا باید گفت: رفتی؟

فقط از کنار برو قاطی آدما نشی!

به سلامتی خداحافظ واسه همیشه!

به سلامتی رفیقایی که

وقتی ناراحتیم دل به حرفشون بستیم

وقتی هستن به عشقشون هستیم

آدم ها را از آنچه درباره دیگران می گویند بهتر میتوان شناخت

تا از آنچه درباره خود می گویند

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباس های زیبا نپوشانیم؟

هوایت چقدر آلوده شده؟

که هر وقت به سرم زد چشمانم را سوزاند!

خوشبختی میان خانه ی شماست

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید

به بعضیا باید هیچی نگفت

سرتون رو به نشانه تاسف تکون بدید کافیه براشون

شما نمی توانید به یک نفر

چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید

فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید


به بعضیام باید گفت

مشکل از تو نیس مشکل از منه که

تو رو جزه آدما حساب میکردم

برو عزیزم صاحبت دنبالت میگرده!


به بعضیا باید گفت

من خودم یه پا واگیرم ، به پا حالتو نگیرم!

به بعضیام باس گفت:

واس کسی کلاس بزار که هم کلاسیت باشه

نه واسه کسی که تو کلاسش راتم نمیده!

بعضی ها را در جوب باید شست

تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !