اس ام اس زیبا

هر چقدر صبورتر میشوى

دنیا پررو تر میشود …

آنقدر سبزى در خاطرم

که هزار خزان برگى از یادت را زرد نمیکند

درد که میگیرد قلبم لبخند میزنم!

یادگاری آدم هاست …بخشش والاترین و زیباترین شکل عشق است

در عوض بخشش شادی و آرامشی وصف ناپذیر نصیبتان خواهد شد

خود را دوست داشتن

مراقب خود بودن و به خوشبختی خود اولویت دادن

خودخواهی نیست ضرورت است

وقتی تنهاییم دنبال یک دوست می گردیم

وقتی پیدایش کردیم دنبال عیب هایش می گردیم

وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایش می گردیم و باز تنهاییم

بهش گفتم دستت رو بذار رو قرآن و بگو که تا آخرش با منی

دستشو گذاشت رو قرآن و اشک تو چشاش جمع شد و

گفت: به قرآن عاشق یکی دیگه ام!

اس ام اس دپرس

خدایا حالم خوب نیست

یک مسکن قوی می خواهم

بدون تجویز روزگار هم مرگ میدهی؟

تنهایی آنجایی ست که

نبودنت آه هیچکس را بلند نکند!

تنهایی بدترین درد هاست

باعث می شود به هر بی سروپایی ابراز محبت کنی!

من لای کتاب زندگی گیر کرده ام

لای فصلی بد خط و تلخ به نام “تحمل”!

اس ام اس انتظار

وقتی در زندگی تان

اتفاقاتی بد می افتد

کتاب را نبندید

ورق بزنید و فصلی تازه را شروع کنید

به سلامتی خودم

چراشو نپرس چون اشکم در میاد!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !