اس ام اس زیبا

اسمم را سنگی نگه میدارد و خودم را گوری و یادم را …

نمیدانم ؛ شاید هیچکس !

تو باش نه برای اینکه در دنیا تنها نباشم

تا در دنیای تنهایی ام تنها تو باشی !

بی خیال من نشو حتی اگر مرده باشم

زنده ام میکند نفس های مهربان تو …ﻓﻘﻂ ﺑﺎش همین ﻭ ﻣﻦ ﺣﺲ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﺭﺥ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ها میکشم !

در نگاهم اگر نیستی

در خیالم سرشاری و این قانون دوست داشتن است !

با هیچ مزه ای عوض نمی کنم نمک چهره ات را

ولی متعجبم از شیرینی لبانت در این نمکزار !


همیشه در مسیر باد بمان

با بوی مهربانیت ویران کن این شهر پر از بیهودگی را …

من چه کلمه پوچی ست هنگامی که تو نباشی

و مایی وجود نداشته باشد !

پنجره های عالم را خواهم شکست

گر بدانم غروب را با دلگیری به تماشا نشسته ای !

ملت یه پاشون آنتالیاس یه پاشون جزایر قناری

اونوقت من جفت پاهامو کردم تو یه پاچه شلوارم !

3 تا چیز هست که هیچوقت آدم نمى تونه فراموششون کنه

صبحانه ناهار شام

قرار نیست که همش احساسى باشه !

سیمین : نیم ساعت

سوغاتی : بسیار عصبانی

مرد باید از بیرون که اومد 1نعره بزنه 4ستون خونه بلرزه

و با ابروهاى درهم کشیده 1مشت بکوبه به دیوار و بگه :

زززززززن مگه نگفتم ظرفارو خودم میشورم عشقم ؟

مورد داشیم طرف ساعت گوشیشو

رو پنج صبح تنظیم کرده پاشه به Pou غذا بده !

در سایه درختى که یک نفر جا دارد ، تو بمان !

من به زیر آفتاب ماندن در کنار تو راضیم …

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !