اس ام اس زیبا

من آن نی خشکم که برلب های نوازشگر ناپیدای توکه

قصه فراق رادرمن می نوازد به غربت خویش پی می برم


اس ام اس زیبا

درسکوت پر از فریادم میگریم ، میگویم

با همین قلبم به وسعت تمام خوبی ها ونگاه های گرم وهمیشه عاشقت دوستت دارم

آنقدری که بی نهایت دوستت دارم


اس ام اس زیبا

چشمانم بی فروغ است

موج انرژی دیگرمرا فرانمی گیرد

دیگرهیچ چیز مرا نمی خنداند

چه تاریکم چه سردم چه تلخ است این دنیا
اس ام اس زیبا

سلامتیه اونایی که براشون مثل آتیش چهارشنبه سوری بودیم

همه وجودمون تو آتیش عشقشون سوخت تا اونا با شادی از رومون بپرن و رد بشن


اس ام اس زیبا

غمگینم

همانند دلقکى که روى صحنه

چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او مى خندیدند


اس ام اس زیبا

چه شب ساکتى است

انگار هیچ کس در دنیا نیست

یا شاید هم من در دنیاى کسى نیستم


اس ام اس زیبا

سرگیجه بهانه بود

مى خواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمى …


اس ام اس زیبا

هرگز فالگیر نبودم

تنها می خواستم دستت را بگیرم …


اس ام اس زیبا

فکر می کردم تنهایی یعنی؛

من… سکوت… پنجره های خاک گرفته… اتاق خالی از تو…

نمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود …

در ازدحام آدم ها …


اس ام اس زیبا

یک شاعر سرگشته …

یک انسان بى رویا …

یک شبگرد بى قرار …

تنهایی من شکلهای مختلف دارد …!


اس ام اس زیبا

عکس هایى هستند …

که گریبان ِ تورا مى گیرند …

عکس هایى هستند …

که تو را یاد ِ کسى …  چیزى … حسى … حرفى … می اندازند


اس ام اس زیبا

کاش در کودکی میماندم !

جایی که تنها تلخی زندگی ام شربت سرما خوردگی ام بود …


اس ام اس زیبا

به کسی اجازه نمیدهم سر مزارم گریه کند

زنده بودنم گریه داشت ، همه خندیدند !


اس ام اس زیبا

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده

حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد


اس ام اس زیبا

این روز ها حالم همچون دایره ای می ماند

که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست


اس ام اس زیبا

گاهی اونقدر خسته می شویم

که خستگیمون در نمیشه درد می شه


اس ام اس زیبا

به بعضیا باید گفت:

دیگه بهت نمیگم برو به جهنم …

آخه مگه جهنمیا چه گناهی کردن که باید آدمی مثل تو رو تحمل کنن


اس ام اس زیبا

گاهی دلتنگ میشوم نه برای تو

گاهی برای خاطراتمان…

گاهی آنچه من بودم و آنچه که فکر میکردم تو هستی ولی نبودی


اس ام اس زیبا

سیگاریم کرد و رفــــــت

کسی که به قلیان کشیدنم گیر میداد


اس ام اس زیبا

خواستی دیگر نباشی ؟ آفرین چه با اراده !

لعنت به تو که از درس هایت فقط تصمیم کبری را آموختی

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !