اس ام اس خنده دار

از شیرازیه آدرس یه جای خیلی دور می‌ پرسن !
.
.
.
میگه : ” کاکو نمی‌شه نری ؟!! ”

 

من موندم این عکس دار بودن شناسنامه
.
.
.
بغیر از فراهم کردن موجبات خنده و شادی ملت و ایجاد تفریح سالم, دیگه به چه دردی میخورده؟! 😐

 

 

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ
.
.
.
ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ !
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩﻣﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ یاد بگیرم !

 

 

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ ،
ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ، ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ، ﺩﻝ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺮﻗﺼﯽ !!
ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮕﻪ
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﺭﻗﺼﯿﺪﻡ 😆

 

 

 

ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺭﻭ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﮕﯿری
.
.
.
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺟﺮﺕ ﻣﯿﺪﻩ !
ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺶ ؟
ﺟﺪﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺏ ؟
ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﺋﻪ ؟
ﺷﻮﺧﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﻫﺎﺕ
خخخ 😆

 

 

 

چقدر کصافط زیاد شده . . .
.
.
.
امروز سرمو از پنجره اتاقم کردم بیرون داد زدم کصااااااافط
همه برگشتن نگا کردن 😐

 

 

ﺯﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﺠﺰ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ !
.
.
.
ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ ﭼﺮﺍ؟
.
.
.
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﺶ . ﺧﺐ ﺯﻥ
ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ . ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺸﻪ 😀

 

 

انقدی که مسابقاته والیبال و سانسور کردن
.
.
.
.
.
تایتانیک و سانسور نکردن :newmrgreen:

 

 

 

این مغز آدمی هم عجیب جانوری است آقا !
.
.
.
یادش می‌مونه که یه چی یادش رفته! اما یادش نمی‌مونه که چی یادش رفته !

 

 

 

دقت کردین مگسا هر وقت مگس کش رو میبینن غیبشون میزنه
مخصوصا از مگس کش ابى بیشتر میترسن
فک کنم مگس کش ابى برا اونا یه چیزى تو مایه هاى نیسان ابى خودمونه
میدونم اخرشم تو این مملکت حیف میشم
برم به اکتشافات بعدیم برسم . . .
هعععععى

 

 

ﮔﺮﻭﻩ ﻻﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ . . .
ﺭﺿﺎ : ﺳﻼﻡ ﺑﮑﺲ
ﭼﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ ؟
ﺍﻭﮐﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻧﺎﺯ : ﭘﺨﺨﺨﺦ
ﻋﻠﯽ : ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻮﻡ
ﺣﺴﯿﻦ : ﺳﻼﻡ ﮔﻠﻢ
ﺣﺎﻣﺪ : ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ
ﻣﻬﺪﯼ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ
ﺟﻌﻔﺮ : ﺳﻼﻣﻤﻤﻢ
ﺍﺻﻐﺮ : ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ
ﻣﺤﻤﺪ : ﺳﻼﻡ ﺏ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ
ﺍﺷﮑﺎﻥ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ
ﻣﻬﺮﺍﻥ : ﺳﺴﺴﺴﺲﻻﻣﻤﻢ .
ﺯﻫﺮﺍ : ﺳﻼﻡ ﺍﺟﯽ
ﺳﺎﻧﺎﺯ : ﺱ
😐  واقعن واقعیته :mrgreen:

 

ﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫﺎﺳﺖ .
ﻣﮕﺮ ﺯﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﻥ ؟
ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .
ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮﯼ، ۶۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﻣﯿﺮﺳﻪ . ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﻤﯿﺮﻩ ۱۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﮐﻨﯽ
ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻡ !
ﺷﻤﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ !

 

 

میگن بعد خوردن ۲ چیز دیگه نمیتونی از جات پاشی !
.
.
.
۱ گلوله
۲ افطار

 

 

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . . .
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺁﺭﺍﻡ
ﮔﺮﯾﺴﺖ .
.
.
.
ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ
کلا میگریسه 😐

دعای آخر ماه رمضان زنان ایران 😆
رمضان روبه پایان است
( خدایا )
در این ماه عزیز فرزندانمان رابه ( حسین ع )
پدرانمان را به ( علی ع )
و
مادرانمان را به وجود نازنین ( حضرت زهرا س ) میسپارم
و
همسرمان
و
اقوامش رابه
( ابن ملجم و شمشیر تیزش )

 

 

اینکه میگن هیچ جا مثه خونه ادم نمیشه ، همش دوروغه محضه !
.
.
.
.
ناموسن یه هفته تو هتل ۵ ستاره بودیم به این برکت قسم راضی نمیشدم بیایم خونه !!! :boydance:

2 دیدگاه در "اس ام اس خنده دار"

  1. زینب گفت:

    سلام.خیلی باحال بود…مرسی..خسته نباشید

  2. سودا گفت:

    باحال بودن.دمت گرررررررررررررررررم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !