اس ام اس خاطره های عاشقانه و غمگین

تو خیسِ بارانی

اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …





طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت

تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !





طوری خاطره بسازید که

بعد از شما هم بتواند زندگی کند …




تمام خاطراتمان را مرور کرده ام

زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام

همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام

فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !







روزی خواهیم فهمید

از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …





تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد

تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !





عشق هیچگاه نمی میرد

تنها از لبخند به اشک

از اشک به خاطره

و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !





وقتى حالت خوب نیست

خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …





تقصیر از من است

آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی

یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !





به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند

دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !





تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !





اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !





ما خاطره ها را می سازیم

و خاطره ها ما را ویران می کنند …





جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد !





ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …





ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها

که یادم بماند که یادم نماند این روزها …





می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !

از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …





قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم

قبل از اینکه بروی هم …

اما چند وقتی است با چشمانی باز

نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !

خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !





دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …





چه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !

وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد

زمین گیرت کند

تو را به گریه بیندازد

خونت را به جوش آورد و …





قرار بگذار

هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد

چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …





اگر خاطره های خوب می مانند

پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !



کاش میشد خاطرات را جمع کرد

و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !





من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را

و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !