اس ام اس جدید آغوش

بی شک آغوش تو هشتمین عجایب دنیاست !
واردش که میشوی زمان بی معنا میشود . . .

……………………………………………………

اگر تمام راه های دنیا را اشتباه رفته باشم . . .
آغوشت را درست آمده ام . . .

……………………………………………………

اونی که عاشـــــقته . . .
وقتی که میبینه ناراحتی به جـــای اینکـــه هی بپــرسه :
چـــرا ؟ چـــی شــده ؟
فقـــــط بغلت میکــنه . . .
آغوش اونی که دوستش داری ، دوای هر دردیــــه . . . !

……………………………………………………

یک فلاسک چای و یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است و تنها یک دوربین ، تنها برای اینکه گرفته باشمت یک سکانس در آغوشم . . .
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید !

……………………………………………………

گرمایی بوده ام همیشه . . .
اما بین خودمان بماند؛ سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو درمیان باشد !

……………………………………………………

حال من خوب است اما عالی می شوم
وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی :
نه عزیز من ، تو خوب نیستی . . .

……………………………………………………

قرارمون
دم دمای غروب پاییز
اونجایی که شمشادها همدیگرو بغل کردن !
من آغوش باز میکنم
تو با ناز آغوشمو از عطر تنت پر کن
بذار شمشادها یاد بگیرن آغوش یعنی چی . . .

……………………………………………………

هــوا که سرد میشه
آدم باید یــکیو داشته باشه
بغلش کنه
وگــرنه هوا که مرض نداره
الـکی سرد شــه !
والااااا به خداااا . . .

……………………………………………………

وقتی نیستی
زانو هایم رادرآغوش می گیرم
تاهمه بدانند :
آغوشم جای هرکسی نیست . . .

……………………………………………………

برای بغل کردن عشقت دنبال دلیل و بهانه نباش . . .
عاشقانه ترین احساس زمانیست که به یک باره درآغوشش بگیری !

……………………………………………………

دو قلب دارم !
یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست
آغوشت را تنگ تر کن
من این تن ، دو قلب را دوست دارم . . . !

……………………………………………………

در حسرت آغوش تو هستم ، بغلم کن / از عطر بر و روی تو مستم ، بغلم کن
کی گفته که قراره دور از تو بمونم / من با احدی عهد نبستم ، بغلم کن . . .

……………………………………………………

من ، مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم . . .
روزی در آغوشت !

……………………………………………………

آدم ها حق دارند آغوشی داشته باشند
که وقتی بغض داشت خفه شان می کرد بهش پناه ببرند
و ایمان داشته باشند تا وقتی که آنجا هستند دست هیچ غمی بهشان نمی رسد . . .

……………………………………………………

در تلاطم آغوشت
احمقانه است شناگر ماهری بودن
در تو
تنها باید غرق شد . . .

……………………………………………………

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵِ ﻣﻦ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ !
ﻣﺜﻞِ ﻣــﺴﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡِ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩِ ﺑﯿﻦِ ﺭﺍﻫﯽ ، ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ !

……………………………………………………

یه جمله هســت که میتونه داستان رو عوض کنه . . .
حرف نزن بیا بغلم . . .

……………………………………………………

آغوش تو که باشد ، خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپشِ های قلبت میشود لالاییِ کودکانه ام . . .
کنارم بمان ؛ میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند !

……………………………………………………

اگر تمام دنیا را هم یک جا به من بدهند
با یک لحظه آغوشت
عوض نمیکنم
جایی که امن است و آسایش
گرم است و آرامش
آن کنجی که فقط و فقط مال من است
گاهی به گاهی صدای تپشهای قلب عاشقت
و گاهی هم عاشقانه ای شور انگیز
زیباتر از همیشه سکوت زیبا یش را می شکند
من آغوشت را با دنیا عوض نمیکنم

……………………………………………………

خواب هایم بوی تو را میدهند . . .
شاید آن دورترها نیمه شب در آغوشم میگیری !

……………………………………………………

گاهی وقت ها
دلَ‌ت برای یکی ، چنان تنگ می شود
سفت بغلَ‌ش هم کنی
بازهم ؛ دلتنگی !

……………………………………………………

غصه دارند
دست هایم
وقتی
لمس آغوشَ‌ت را
هر شب فقط
خواب می بینند . . .

……………………………………………………

مرا در آغوشت بفشار
بگذار دل ضعفه بگیرم
از اینهمه عاشقانه های محکم ِ تو . . .

……………………………………………………

بی واسطه به آغوشم برگرد پیش از آنکه مرگ پا در میانی کند !

……………………………………………………

می شود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند ؟ و من به اندازه ی تمام روزهای کم بودنت تو را ببویم و در این زمان متوقف ، سالها در آغوشت زندگی کنم  بی ترس فرداها ؟

……………………………………………………

حلقه ی بازوانت تنگ تر می شود و من آزادتر گُم می شوم میان دنیایی که فقط اندازه ی یک من جا دارد !

……………………………………………………

در این دنیای بزرگ و لیک کوچک
تنها باریک کوچه ی گذر تویی به عشق
و تنها در آغوش توست که می‌توان خفت به مرگ
ای شایسته ترین آوای هستی من . . .

……………………………………………………

ادم گاهی دوس داره غرق شه
نه در قصه نه در خیال
ادم دوس داره گاهی تو یه اغوش غرق شه . . .

……………………………………………………

وقـــــتـــــے  یـــــہ  چـــــیـــــزے  بـــــہـــــت مـــــیـــــگـــــہ حـــــرصـــــت درآد . . .
بـــــرمـــــیـــــگـــــردے  و بـــــا اخـــــم نـــــگـــــاش مـــــے کـــــنـــــے و یـــــہ ضـــــربـــــہ مـــــیـــــزنـــــے بـــــہ بـــــازوش کـــــہ بـــــگـــــے خـــــیـــــلـــــے بـــــدے . . .
امـــــا تـــــنـــــہـــــا کـــــارے کـــــہ اون مـــــیـــــکـــــنـــــے یـــــہ لـــــبـــــخـــــنـــــد مـــــیـــــزنـــــہ و مـــــیـــــگـــــہ : زدی. . . ؟!
مـــــنـــــو زدی ؟
بـــــاشـــــہ . . . !
قـــــہـــــر مـــــیـــــکـــــنـــــہ و روشـــــو بـــــرمـــــیـــــگـــــردونـــــہ . . .
اونـــــجـــــاس کـــــہ دلـــــت مـــــیـــــگـــــیـــــره . . .
اســـــمـــــشـــــو بـــــا تـــــمـــــام عـــــشـــــق صـــــدا مـــــیـــــکـــــنـــــے دســـــتـــــاتـــــو مـــــیـــــگـــــیـــــره و مـــــیـــــگـــــہ جـــــونـــــم ؟
شـــــوخـــــے کـــــردم و مـــــیـــــبـــــرتـــــت تـــــو آغـــــوشـــــش . . . .
چـــــشـــــاتـــــو مـــــیـــــبـــــنـــــدے و دلـــــت آروم مـــــیـــــگـــــیـــــره !
اونجـــاس کـــه مــیــــگـــے خـــدایــــا ازم نـــگـــیـــرش ! . .

……………………………………………………

تــــو را نــــه عــــاشــــقــــانـــــه . . .
نـــــه عـــــاقــــلــــانــــه و نــــه حـــتــــی عـــاجــــزانـــــه . . .
کــــه تـــــو را عــــادلــــانــــه در آغــــوش مـــیـــکـــشــــم . . .
عــــدل مــــگــــر نــــه آن اســــت کــــه هـــــر چــــیـــــز ســــر جـــای خــــودش بــــاشـــــد

……………………………………………………

مــــن از رعــــد و بــــرق نــــمـــیـــتـــرســــم . . . !
امــــــــا مـــیـــان بــــازوان تـــــو امـــنـــیـــتـــی اســــت کــــه تـــــرس را زیــــبـــاتــــر مـــیـــکـــنـــد

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !