اس ام اس بوسه جدید

مــــــن اول هر فصل را
با میـــــوه ی لــبان تـــــــــو نوبر میـــــــکنم !

********************************

روح وحـــشی مرا
فقـــط بوسه ای از جانب تو میتوانــــد “ رام ” کــــــــند  . . .

********************************

در آغـــوش پـــــهناورت گـــرفتار میــــشوم !
و برای نجات به قــــایق لــــبانت پناه می آورم و روی آن پارو میــــزنم !
ولی تـــلاش بــــــی فایده ست . . .
غــــرق شدنم حـــــتمی ست . . . !

********************************

قــــدردانـــــی یعنی :
کـــاشتن بوســــه ای بر دســــتان زحمت کش یــکـــــــ مـــــــرد . . .

********************************

لـــبانت را روی لــــبانم بـــــــــــگذار
تا بچشم لذیذترین مـــزه ی ممکن را . . . !

********************************

دلم آرامش که نـــــــه . . .
اندکی لـــبان تو را میـــــخواهد . . .
آن هم نـــــــه در مســـتی , بــــلکه در بیـــــداری کامل . . .

********************************

با لـــبانم از گردن تا پیــشانی ات را طی میکنم
چـــه مســیر هیجان انگیزی !
و چـــه راه کــوتاهــــی . . . !

********************************

بوســــت که میـــــکنم
گونه هایت گیـــلاسی میشود ســ ــرخ !
و چه جذاب است تماشای سرخی تو در پس این خجالت . . . !

********************************

من لـــبانت را نسیه نمـــیخواهم
نــــقد میخواهم !
و خودت را گــــذرا نـــــمیخواهم بلکه نـــــاگذر میـــخواهم . . .

********************************

موهـــایت همچون شـــب تاریک است
و بوســـه های من چه زیبا ستاره باران میـــــکند آن را . . .

********************************

مـــــی پرسند : آیا از عسل شیرین تر هم هست ؟!
مـــــی گویم : آری لـــب های معشوق من شــــیرین ترین طعم دنیــــاست !

********************************

“ بـــــزرگی ”ام را زمانی فهمیدم که
قـــامتم را خم کـــــردم و بر روی پای مـــــــــادرم بـــوسه زدم . . .

********************************

بـــــــانو
بوسه هایت به جـــنون میکشد مــــــــرا . . .
آری مــــجنون این روزها مــــــــنم . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !